Gestió de Residus Especials i Perillosos

Gestionem residus de diversos tipus, a continuació els detallem per capítols tal com estan identificats a l’ARC:

Residus especials i perillosos

04 - Indústria de la pell, cuir i tèxtil (04)

CER Residu DF p/np
040214 Residus de l'acabat que contenen dissolvents orgànics R13/D15 p
040216 Colorants i pigments que contenen substàncies perilloses D905 p
040217 Colorants i pigments diferents dels esmentats en el codi 040216 D905 p
040219 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substàncies perilloses D905 p
040217 Colorants i pigments diferents dels esmentats en el codi 040216 D905 p

06 - Residus inogànics de processos químics

CER Residu DF p/np
060106 Altres àcids R13/D15 p
060313 Sals sòlides i solucions que contenen metalls pesants D905 p
060314 Sals sòlides i solucions diferents de les esmentades en els codis 060311 i 060313 D905 np
060502 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
060503 Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels esmentats en el codi 060502 R13/D15 np
061302 Carbó actiu usat (excepte el codi 060702) R13/D15 p

07- Residus orgànics de processos químics

CER Residu DF p/np
070101 Líquids de neteja i licors mare aquosos D905 p
070103 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats R13/D15 p
070104 Altres residus de reacció i de destil·lació R13/D15 p
070108 Altres residus de reacció i de destil·lació R13/D15 p
070111 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
070112 Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels esmentats en el codi 070111 R13/D15 np
070201 Líquids de neteja i licors mare aquosos D905 p
070203 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats R13/D15 p
070208 Altres residus de reacció i de destil·lació R13/D15 p
070211 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
070212 Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels esmentats en el codi 070211 R13/D15 np
070216 Residus que contenen silicones perilloses R13/D15 p
070301 Líquids de neteja i licors mare aquosos D905 p
070303 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats R13/D15 p
070304 Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics R13/D15 p
070308 Altres residus de reacció i de destil·lació R13/D15 p
070311 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
070312 Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels esmentats en el codi 070311 R13/D15 np
070401 Líquids de neteja i licors mare aquosos D905 p
070403 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats R13/D15 p
070403 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats R13/D15 p
070404 Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics R13/D15 p
070408 Altres residus de reacció i de destil·lació R13/D15 p
070411 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
070412 Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels esmentats en el codi 070411 R13/D15 np
070501 Líquids de neteja i licors mare aquosos D905 p
070503 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats R13/D15 p
070504 Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics R13/D15 p
070508 Altres residus de reacció i de destil·lació R13/D15 p
070511 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
070512 Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels esmentats en el codi 070511 R13/D15 np
070513 Residus sòlids amb substàncies perilloses R13/D15 p
070599 Residus de productes farmacèutics no especificats R13/D15 np
070601 Líquids de neteja i licors mare aquosos D905 p
070603 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats R13/D15 p
070604 Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics R13/D15 p
070608 Altres residus de reacció i de destil·lació R13/D15 p
070611 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
070612 Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels esmentats en el codi 070611 R13/D15 np
070701 Líquids de neteja i licors mare aquosos R13/D15 p
070703 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats D905 p
070704 Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics R13/D15 p
070708 Altres residus de reacció i de destil·lació R13/D15 p
070711 Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
070712 Llots del tractament in situ d'efluents diferents dels esmentats en el codi 070711 R13/D15 np

08 - Residus d'indústria gràfica

CER Residu DF p/np
080111 Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses R13/D15 p
080112 Residus de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 080111 D905 np
080113 Llots de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses R13/D15 p
080114 Llots de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 080113 R13/D15 np
080115 Llots aquosos que contenen pintura o vernís amb dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses R13/D15 p
080116 Llots aquosos que contenen pintura o vernís diferents dels especificats en el codi 080115 R13/D15 np
080117 Residus del decapatge o l'eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses R13/D15 p
080118 Residus del decapatge o l'eliminació de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 080117 R13/D15 np
080119 Suspensions aquoses que contenen pintura o vernís amb dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses D905 p
080120 Suspensions aquoses que contenen pintura o vernís diferents de les especificades en el codi 080119 D905 np
080121 Residus de decapants o desenvernissadors R13/D15 p
080307 Llots aquosos que contenen tinta R13/D15 np
080308 Residus líquids aquosos que contenen tinta R13/D15 np
080312 Residus de tintes que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
080313 Residus de tintes diferents dels especificats en el codi 080312 D905 np
080314 Llots de tinta que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
080316 Residus de solucions corrosives R13/D15 p
080317 Residus de tòner per impressió que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
080318 Residus de tòner per impressió diferents dels especificats en el codi 080317 R13/D15 np
080409 Residus d'adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses R13/D15 p
080410 Residus d'adhesius i segellants diferents dels especificats en el codi 080409 R13/D15 np
080411 Llots d'adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses R13/D15 p
080412 Llots d'adhesius i segellants diferents dels especificats en el codi 080411 R13/D15 np
080413 Llots aquosos que contenen adhesius i segellants amb dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses R13/D15 p
080414 Llots d'adhesius i segellants diferents dels especificats en el codi 080413 R13/D15 np
080415 Residus líquids aquosos que contenen adhesius o segellants amb dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses R13/D15 p
080416 Residus líquids aquosos que contenen adhesidus o segellants diferents del codi 080415 R13/D15 np

11 - Residus de la indústria mel.lúrgica

CER Residu DF p/np
110111 Líquids aquosos d'esbandida que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
110112 Líquids aquosos d'esbandida diferents dels especificats en el codi 110111 D905 np
110113 Residus de desgreixatge que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
110114 Residus de desgreixatge diferents dels del codi 110113 R13/D15 np

12 - Residus de tractament físic de metalls i plàstics

CER Residu DF p/np
120106 Olis minerals de mecanització que contenen halògens (excepte les emulsions o dissolucions) R13/D15 p
120107 Olis minerals de mecanització sense halògens (excepte les emulsions o dissolucions) R13/D15 p
110113 Residus de desgreixatge que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
120108 Emulsions i dissolucions de mecanització que contenen halògens R13/D15 p
120109 Emulsions i dissolucions de mecanització sense halògens D905 p
120110 Olis sintètics de mecanització R13/D15 p
120112 Ceres i greixos usats R13/D15 p
120113 Residus de soldadura R13/D15 np
120114 Llots de mecanització que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
120115 Llots de mecanització diferents dels especificats en el codi 120114 R13/D15 np
120116 Residus de granallatge o adollament que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
120117 Residus de granallatge o adollament diferents del codi 120116 R13/D15 np
120118 Llots metàl·lics (llots d'esmerilament, rectificat i lapidatge) que contenen olis R13/D15 p
120119 Olis de mecanització fàcilment biodegradables R13/D15 p
120120 Moles i materials d'esmerilament usats que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
120121 Moles i material d'esmerilament usats diferens dels especificats en el codi 120120 R13/D15 np
120121 Moles i material d'esmerilament usats diferens dels especificats en el codi 120120 R13/D15 np
120301 Líquids aquosos de neteja D905 p

13 - Residus d'olis i combustibles líquids

CER Residu DF p/np
130109 Olis hidràulics minerals clorats R13/D15 p
130110 Olis hidràulics minerals no clorats R13/D15 p
130111 Olis hidràulics sintètics R13/D15 p
130112 Olis hidràulics fàcilment biodegradables R13/D15 p
130113 Altres olis hidràulics R13/D15 p
130204 Olis minerals clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants R13/D15 p
130205 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants R13/D15 p
130206 Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants R13/D15 p
130207 Olis fàcilment biodegradables de motor, de transmissió mecànica i lubricants R13/D15 p
130208 Altres olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants R13/D15 p
130306 Olis minerals colorats d'aïllament i transmissió de calor, diferents dels especificats en el codi 130301 R13/D15 p
130307 Olis minerals no clorats d'aïllament i transmissió de calor R13/D15 p
120118 Llots metàl·lics (llots d'esmerilament, rectificat i lapidatge) que contenen olis R13/D15 p
130308 Olis sintètics d'aïllament i transmissió de calor R13/D15 p
130309 Olis fàcilment biodegradables d'aïllament i transmissió de calor R13/D15 p
130310 Altres olis d'aïllament i transmissió de calor R13/D15 np
130501 Sòlids procedents de desarenadors i separadors d'aigua/substàncies olioses R13/D15 p
130502 Llots de separadors d'aigua/substàncies olioses R13/D15 p
130506 Olis procedents de separadors d'aigua/substàncies olioses R13/D15 p
130507 Aigua oliosa procedent de separadors d'aigua/substàncies olioses R13/D15 p
130508 Mescla de residus procedents de desarenadors i de separadors d'aigua/substàncies olioses R13/D15 p
130703 Altres combustibles (incloses mescles) R13/D15 p
130802 Altres emulsions D905 p

14 - Residus de dissolvents i refrigerants

CER Residu DF p/np
140602 Altres dissolvents i mescles de dissolvents halogenats R13/D15 p
140603 Altres dissolvents i mescles de dissolvents R13/D15 p
140604 Llots o residus sòlids que contenen dissolvents halogenats R13/D15 p
140605 Llots o residus sòlids que contenen altres dissolvents R13/D15 p

15- Residus d'envasos, absorbents i filtres

CER Residu DF p/np
150102 Envasos plàstic R0306 np
150104 Envasos metàl·lics R0406 NP
150105 Envasos compostos R13/D15 np
150106 Envasos mixtos R13/D15 np
150110 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes R13/D15 p
150111 Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa R13/D15 p
150202 Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses R13/D15 p
150203 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents del codi 150202 R13/D15 np

16- Residus de productes químics, tallers, aerosols i varis

CER Residu DF p/np
160114 Anticongelants que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
160115 Anticongelants diferents dels especificats en el codi 160114 R13/D15 np
160120 Vidre R13/D15 np
160121 Components perillosos diferents dels especificats en els codis 160107 a 160111, 160113 i 160114 R13/D15 p
160213 Equips rebutjats que contenen components perillosos diferents dels especificats en els codis 160209 a 160212 R13/D15 p
160214 Equips rebutjats diferents dels especificats enels codis 160209 a 160213 R13/D15 np
160215 Components perillosos retirats dels equips rebutjats R13/D15 p
160216 Components retirats d'equips rebutjats R13/D15 np
160303 Residus inorgànics que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
160304 Residus inorgànics diferents dels de codi 160303 R13/D15 np
160305 Residus orgànics que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
160306 Residus orgànics diferents dels del codi 160305 R13/D15 np
160504 Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
160506 Productes químics de laboratori que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses, incloses les mescles de productes químics de laboratori R13/D15 p
160507 Productes químics inorgànics rebutjats que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses R13/D15 p
160508 Productes químics orgànics rebutjats que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses R13/D15 p
160509 Productes químics rebutjats diferents dels de codi 160506, 160507 , 160508 R13/D15 np
160601 Bateries de plom R13/D15 p
160602 Acumuladors de Ni-Cd R13/D15 p
160603 Piles que contenen mercuri R13/D15 p
160604 Piles alcalines R13/D15 np
160605 Altres piles i acumuladors R13/D15 np
160708 Residus que contenen hidrocarburs R13/D15 p
160709 Residus que contenen altres substàncies perilloses R13/D15 p
160801 Catalitzadors usats que contenen or, plata, reni , rodi pal.ladi irdi o platí R13/D15 np
160803 Catalitzadors usats que contenen metalls de transició R13/D15 np
160807 Catalitzadors usats contaminats amb substàncies perilloses R13/D15 p
161001 Residus líquids aquosos que contenen substàncies perilloses D905 p
161002 Residus líquids aquosos diferents dels específicats en el codi 161001 D905 np
161003 Concentrats aquosos que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
161004 Concentrats aquosos diferents dels especificats en el cosi 161003 D905 np

17-Residus de construcció i demolició

CER Residu DF p/np
170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
170601 Materials d'aïllament que contenen amiant R13/D15 p
170603 Vidre R13/D15 p
170605 Materials de construcció que contenen amiant R13/D15 p

18-Residus mèdics i veterinaris

CER Residu DF p/np
180104 Residus de prevenció d'infeccions com embenatges, guix, roba blanca, bolquers R13/D15 np
180106 Productes químics que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses R13/D15 p
180107 Productes químics diferents dels especificats en el codi 180106 R13/D15 np
180109 Medicaments diferents dels especificats en el codi 180108 R13/D15 np
180205 Productes químics que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses R13/D15 p
180206 Productes químics diferents dels especificats en el codi 180205 R13/D15 np
180208 Medicaments diferents dels especificats en el codi 180208 R13/D15 np

20-Residus municipals

CER Residu DF p/np
200121 Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri R13/D15 p
200127 Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
200129 Detergents que contenen substàncies perilloses R13/D15 p
200135 Equips elèctics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 200121 i que contenen components perillosos R13/D15 p
200125 Olis i greixos comestibles R13/D15 np
200130 Detergents diferents dels especificats en el codi 200129 R13/D15 np
200132 Medicaments diferents dels especificats en el codi 200131 R13/D15 np
200136 Raees R13/D15 nP